امیرعبداللهیان: احزاب یمن می توانند زیر نظر سازمان ملل به توافق پایدار دست یابند