مهم ترین مطالبه مردم گلستان اشتغال فارع التحصیلان است