فراخوان تهیه دست مصنوعی برای دانشجویی که حین کارگری هر دو دستش قطع شد/ ای که دستت می‌رسد کاری بکن