چهارمین نشست کمیته چهارجانبه راهبردی پناهندگان افغانستانی فردا برگزار می شود