برگزاری رقابتهای علمی، فرهنگی، ورزشی معلمان تربیت بدنی استان البرز