نماینده پارلمان افغانستان از حمله طالبان جان سالم ...