مدیرکل آموزشی و پژوهشی وزارت خارجه به ترکیه سفر کرد