فرماندار آبادان:سازمان های مردم نهاد به نهادینه شدن نشاط سیاسی کمک کنند