نقوی حسینی : برداشتن کلیه تحریم ها اعم از اشاعه ای و غیر اشاعه ای باید صریح و شفاف در توافق ذکر شود