رفع مشکلات موسسه سرم‌سازی رازی مهمترین اولویت باشد