مسابقات قرآن ایران یکی از بهترین های دنیاست// رهبر ایران در شهر احصا دوستداران بسیاری دارد