ظرفیت‌های استاندارد برای خدمت به تولید ملی استفاده شود