حسینی: با طرح دو فوریتی مخالف بودم و امضا نکردم/این طرح فرسایشی است