برای توسعه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کم توجهی شده است