توجه ویژه به استانداردها راه حمایت از تولید ملی است