کرسی آزاد اندیشی با موضوع مبانی تفاوت درحقوق زنان برگزار می شود