کسانی که با غرور هواداران تراکتورسازی بازی کردند باید مجازات شوند