مشاور وزیر صنعت برتشکیل صندوق حمایت از کارآفرینی زنان تاکید کرد