سود هر سهم شرکت دارویی البرز بالک ۸۰۰ ریال و پاداش هیات مدیره ۱۳۳ میلیون تومان تعیین شد