تقویت عملی اخلاق اسلامی و انسانی برای پیشگیری از جرم کارساز است