زنی به خاطر عدم شناسایی بیماری در آستانه مرگ قرار گرفت + تصاویر