بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن از سازمان ملی استاندارد ایران