سخن همکار : اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید!