عملکرد داوران در هفته پایانی تاثیری در نتیجه‌گیری تیم‌ها نداشت