تکمیل واحدهای مسکونی شهرصدرا بدون مهیا بودن زیرساخت ها مشکل آفرین است