مصباحی مقدم: ایجاد ثبات در منطقه با منافع برخی کشورهای غربی مغایرت دارد