تصویب‌کلیات طرح‌الزام دولت به‌حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای