مرجعیت عالی شیعه همسو با مردم عراق در برابر داعش ایستاده است