عدم حمایت از مجموعه پروازهای تفریحی راه اندازی شده در رودسر