تصویب کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در کمیسیون انرژی