سوئدی ها نیروگاه خورشیدی با بازده ۳۴ درصد احداث کردند