بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم از موسسه رازی کرج