مدیر موفق بیشترین بازده را از کمترین سخت‌افزارها می‌گیرد