توجه به ارتقای امکانات آموزشی در مقاطع پایه ضروری است