کمیته تدوین «طرح جامع الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ایران» تشکیل شد