لطفا بیشتر تلویزیون ببینید/صداوسیما برای پوشش خبر مشارکت نمی‌گیرد