طرح جامع مورد نظر مجلس در مورد مذاکرات هسته‌ای تهیه می‌شود