رشته قرائت دو مرحله ای برگزار می شود/تجلیل از نفرات اول تا پنجم هر رشته