72 درصد اعتبارات مدیریت منابع آب خراسان شمالی تخصیص یافت