منتظر گزارش رسمی مقامات بازی هستیم/تصمیمات جدی برا ی متخلفان خواهیم گرفت