سمینار ملی عشایر و جشنواره ایل سنگسری در استان سمنان برگزار شد