کمالوندی: اجرای پروتکل الحاقی منوط به تصمیم مجلس است