معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی متن قراردادهای جدید نفتی است