مدیرکل ارشاد فارس : رسانه ها و روابط عمومی ها به تحلیل گفتمان روی آورند