مرکز ارتباطات مردمی شرکت گاز خراسان رضوی راه اندازی شد