استانداری فارس: تغییر فرماندار جهرم هیچ ارتباطی با حادثه علی مطهری ندارد