جنگ روانی یک روزنامه صهیونیستی و تلاش در ایجاد رقابت تسلیحاتی در منطقه