استاندار ایلام : فقدان دورنمای مالی مناسب دغدغه جدی جامعه ورزشی است