روابط عمومی رکن موثر همدلی و همزبانی دولت و ملت است