برگزاری اجلاس کمیته راهبردی ایران، افغانستان، پاکستان و کمیساریای پناهندگان